Chia sẻ từ người dùng

100% người dùng Ensure cảm nhận sức khỏe được tăng cường sau 90 ngày*

Cô Trương Thị Xuân Mai
Cô Trương Thị Xuân Mai
50 tuổi - Đà Nẵng
  "Tôi dùng Ensure mới được vài tháng thôi nhưng cũng thấy sức khỏe tốt lên dần dần."
"Tôi vẫn định uống tiếp để duy trì sức khỏe, tốt hơn nữa thì càng tốt. Có sức khỏe mình mới làm được nhiều việc mình muốn."

Các chia sẻ khác

* Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Ipsos trên 450 người, vào tháng 7/2016

Privacy Policy
Terms of Use